JM does not take responsibility for the translation

Ekologi och miljö

Byggsektorn står för en stor miljöpåverkan och där har vi ett stort ansvar. I allt från markplanering och hantering av byggavfall till huskonstruktion och materialval.

Sunda materialval

Seniorgården använder främst beprövade naturmaterial som kakel, klinker och trä. Väggar och golv är fria från Polyvinylklorid (PVC) och vi har förbjudit särskilt allergiframkallande träslag, exempelvis rödceder. Vi undviker farliga ämnen i exempelvis färg, lim och takmaterial med hjälp av vår miljövarudatabas – ett koncernsystem för miljövärdering, där bara material som klarar högt uppställda miljökrav godkänns. Kriterier för kemiskt innehåll utgår från BASTA – byggsektorns gemensamma databas för att avveckla farliga ämnen. Vi ser också till att alla material är ansvars-fullt producerade, håller länge, har litet behov av underhåll och låg risk för skador på grund av slitage eller klimatförändringar.

Energi- och klimateffektivitet

Seniorgården jobbar för att minska energianvändningen under produktions- och bruksskedet för att kunna bidra till minskad växthuseffekt.

  • Vi köper vi endast miljöel (Bra Miljöval).
  • Alla projektetableringar har energieffektiva bodar och lågenergibelysning med ljus- och närvarostyrning.
  • Byggarbetsplatserna är nedsläckta nattetid.
  • Temperaturstyrning och tidig anslutning av fjärrvärme för uppvärmning av stommen.
  • Maximalt effektiva transporter till och från byggarbetsplatser.

Mark- och avfallshantering

Alla planerade markförvärv ses över med hänsyn till naturen runt omkring. Eventuellt förorenad mark körs till mottagningsstation för  deponering och i samband med sanering av äldre industrimark genomför vi större, anpassade miljöinsatser.

Vi jobbar kontinuerligt för att minska mängden avfall, öka källsorteringsgraden och återvinningen av material. Arbetet görs i samarbete med leverantörer och avfallsentreprenörer. Det utgår även en avfallspremie till de byggarbetsplatser som har lyckats bäst under året.

Vi följer Kretsloppsrådets riktlinjer för byggsektorns avfallshantering och organiserar vårt förbättringsarbete genom ett centralt och flera regionala avfallsråd i koncernen. Råden fungerar som motor för att driva den interna utvecklingen och möjliggör erfarenhetsöverföring av avfallsarbete i organisationen.

Jämför bostäder