JM does not take responsibility for the translation

Användarvillkor och cookies

Seniorgården AB (publ)
Styrelsens säte: Stockholm
Postadress: Box 6048, 171 06 SOLNA
Organisationsnummer: 556359-9082

Materialet på denna webbsida ("sidan") tillhandahålls av Seniorgården AB (publ), ("Seniorgården") som en service till sina kunder och ska användas endast i informationssyfte.

För denna webbplats gäller följande användarvillkor som beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka cookies ('kakor') som används samt hur du får använda innehållet på webbplatsen.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är information som, direkt eller indirekt, kan hänföras till dig som individ, bl.a. namn, bild, personnummer, kontaktuppgifter, beteende på webbplatsen eller IP-adress.
Seniorgården värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa gällande lagar och regler för dataskydd.

Seniorgården är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgifter som vi behandlar om dig
I din kontakt med Seniorgården kan du komma att lämna vissa personuppgifter till oss, bl.a. i samband med att du gör en intresseanmälan, blir VIP-kund eller gör en bokning av en bostad. Seniorgården behandlar då personuppgifterna du lämnat såsom namn, personnummer, adress, e-postadress, ekonomiska uppgifter, etc.
Seniorgården behandlar även personuppgifter för att analysera hur webbplatsen används och för att analysera sökbeteende, samt för att kunna visa dig anpassat innehåll. Sådana uppgifter behandlas dock endast i en form som inte kan identifiera dig som individ.

Ändamål och Laglig grund för vår behandling av dina personuppgifter
Seniorgården behandlar dina personuppgifter om du har samtyckt till det för ändamål som exempelvis att informera om, erbjuda och marknadsföra projekt, bostäder och bostadstjänster av intresse från Seniorgården.

Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är att Seniorgården ska kunna ge dig som intressent uppdateringar om specifika projekt och kunna besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter samt att Seniorgården ska ha möjlighet att hantera praktiska delar i en affärsrelation.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer att behandlas av Seniorgården och bolag inom JM-koncernen.

Därutöver kan dina personuppgifter komma att delas med tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Till exempel kan våra IT- och systemleverantörer, anlitade fastighetsmäklare och molntjänstleverantörer komma att få åtkomst till dina personuppgifter.

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, i form av standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield, som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som vi vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta oss enligt nedan.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Seniorgården, och alla inom vår koncern samt i förekommande fall tredje parter, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Endast vissa av våra anställda har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifterna lagras och det krävs lösenord och användarnamn krävs för att logga in i dessa system.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig. För att uppfylla lagkrav för att du har lämnat ditt samtycke till det eller för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning kan vi dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid.

Dina rättigheter
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontakta oss
Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta vår kundtjänst per telefon 020-120 00 22 eller e-post kundtjanst@seniorgarden.se

Cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies (kakor). Dessa cookies används för olika funktioner såsom personalisering av sidor, val av språk och insamling av information för att mäta hur du använder sidan för att hjälpa Seniorgården att förbättra webbplatsen. Besökare på vår webbplats samtycker till att vi använder cookies genom att webbläsaren är inställd på att tillåta att cookies tas emot. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionaliteten på sidan begränsas. Läs mer om Cookies på seniorgarden.se

Teknikrekommendationer för vår webbplats
För att använda Seniorgårdens webbplats behöver du moderna versioner av de vanligaste webbläsarna. För att kunna se innehållet rekommenderar vi att du använder senaste versionen eller max en version bakåt av följande webbläsare:

  • Safari
  • Chrome
  • Internet Explorer/Edge

Detta gäller både för mobila enheter och på datorer.

För att kunna använda alla funktioner på vår webbplats måste din webbläsare tillåta Javascript och cookies.

Vi testar kontinuerligt nya webbläsare och versioner, men det kan ta ett tag innan en ny webbläsare eller version fungerar fullt ut på vår webbplats.

Varumärkesinformation

Alla namn, logotyper och varumärken tillhör Seniorgården, dess moderbolag, relaterade bolag, licensgivare eller joint venture-bolag.

Seniorgårdens varumärke och varumärkesnamn får endast användas i enlighet med vad som anges i dessa villkor eller med i förväg skriftligen given tillåtelse av Seniorgården. All användning av Seniorgårdens varumärken i annonsering och marknadsföring av Seniorgårdens produkter kräver ett formellt medgivande.

Begränsad användning

Allt innehåll på denna webbplats, såsom texter, grafik, logotyper, knappar, ikoner, bilder, ljudfiler och mjukvara tillhör Seniorgården eller dess innehållsleverantör och är skyddat av svensk och internationell lagstiftning. Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot lagar om copyright, varumärke och/eller andra lagar och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Hela eller delar av denna webbplats får inte återanvändas, dupliceras, kopieras, säljas vidare eller på annat sätt exploateras kommersiellt såvida det inte är uttryckligen tillåtet av Seniorgården. Av informationen på Seniorgårdens webbsidor är det tillåtet att ladda ner en kopia på en enskild dator för privat, icke-kommersiellt, internt bruk såvida inte Seniorgården skriftligen angivit något annat i skrift. Du får inte modifiera, använda eller förmedla informationen i kommersiellt syfte. Ej heller ta bort copyright eller andra ägandemeddelanden från informationen. Du accepterar att förhindra varje otillåten kopiering av materialet och att säkerställa att alla anställda - om tillämpligt - i din organisation följer dessa begränsningar.

Seniorgården medger inte någon som helst, uttrycklig eller antydd, rättighet till patent, copyright, varumärken eller affärshemligheter.

Friskrivning från ansvar

Informationen på sidan tillhandahålls i befintligt skick, utan några som helst uttryckliga eller underförstådda utfästelser, garantier eller tillstånd avseende informationens användbarhet för handel eller för varje annat ändamål. Om Seniorgården länkar till en tredje parts hemsida är denna länkning enbart till för användarens bekvämlighet och Seniorgården har inget ansvar för riktigheten i innehållet på en sådan webbsida.

Seniorgården ska i inget fall bli skyldigt för skador, vilka de än kan vara och utan undantag, vare sig för utebliven vinst, avbruten näringsverksamhet eller förlust av information, beroende på användning av eller oförmåga att använda informationen, inte ens om Seniorgården har underrättats om möjligheten till sådana skador.

Vidare garanterar Seniorgården inte riktigheten eller fullständigheten av information, text, grafik, länkar eller andra funktioner som kan förekomma bland informationen. Seniorgården kan närsomhelst, utan underrättelse, göra ändringar i innehållet eller i produkterna som finns beskrivna på sidan. Seniorgården förbinder sig inte att uppdatera information eller material som finns på sidan.


Övrigt

Seniorgården kan när som helst ändra dessa användarvillkor genom att uppdatera dem. Seniorgården reserverar sig rätten att (1) ändra dessa villkor, (2) visa eller ta bort information, och/eller (3) närsomhelst stänga ner sidan utan föregående varning.

Om någon av dessa uppgifter, villkor eller tillhandahållande av dessa villkor befinns vara olagliga, ogiltiga, utan laga kraft eller av någon anledning icke tvingande, påverkas på inget sätt validiteten eller upprätthållandet av de återstående uppgifterna, villkoren eller begränsningarna.

Jämför bostäder